P?ítomni: Ing. J. Markovi?, K. Ková?, A. Haltmar, A. Ondrá?ek, J. Velešík, F. Kaplan, J. Zední?ek

Omluven: A. Bezd?k

 

1. Krajské sout?že 2009/2010

Po schválení VV KSST všech žádostí o postoupení místa v sout?ži je složení jednotlivých sout?ží následující:

 

DIVIZE                  SK P?erov „B“                                     KS I.                       TJ Krnov „A“

                               TJ Sokol Šternberk „A“                                                     Sokol Jedlí

                               TJ Sigma Hranice „A“                                                       SK P?erov „C“

                               Sokol Ne?edín „B“                                                               Sokol Nový Sv?t „A“

                               Sokol ?echovice „B“                                                           Slavoj Bruntál „A“

                               TJ Chropyn?                                                                        Spartak Mikulovice „A“    

                              Sokol Ne?edín „A“                                                               TJ Sokol Šternberk „B“

                              Sokol Kolšov „A“                                                                  Sokol ?echovice „C“

                               Sokol Buk                                                                              Sokol Velké Losiny

                               Pramet Šumperk „A“                                                        Slavoj Bruntál „B“

                               OP Prost?jov „B“                                                                 SK Rakov

                               OMYA Jeseník „C“                                                            OP Prost?jov „C“

 

KS II. A                 Sigma Lutín „A“                                  KS II. B                  TJ Post?elmov

                               Sokol Lipník „A“                                                                 OMYA Jeseník „D“

                               SK P?erov „D“                                                                     OMYA Jeseník „E“

                               Sokol Ne?edín „C“                                                              Pramet Šumperk „B“

                               Sokol ?echovice „D“                                                         Sokol Kolšov „B“

                               Sokol Ondratice                                                                  Sokol Štíty           

                               Sokol N?m?ice                                                                    SV? Rýma?ov      

                               Sokol Kojetín „A“                                                              Sokol Horní Životice         

                               Sokol Tova?ov                                                                   Sokol Vrbno /Prad.             

                               Obec Suchdol                                                                     TJ ASPV ZŠ Javorník

                               TJ Sigma Hranice „B“                                                     Sokol Bludov

                               TJ Sokol Šternberk „C“                                                    ATS M. Albrechtice

Výbor ud?luje pokutu za opožd?nou úhradu startovného ve výši 200,- K? družstvu TJ Javorník a pokutu ve výši 400,- K? družstvu TJ Post?elmov za opožd?nou p?ihlášku a úhradu startovného.

 

2. Rozpis sout?ží

Výbor schválil „Rozpis sout?ží 2009/2010“, je p?ílohou tohoto Zpravodaje. ?t?te pe?liv?, jsou tam zm?ny!

 

3. Sout?že žen

Oddíly zašlou p?ihlášky do divize žen s uvedením vedoucího družstva a kontaktní adresy v?etn? telefonu a mailu  sekretá?i KSST panu F. Kaplanovi do 31.8.2009.  O systému sout?že i jednotlivých zápas? bude rozhodnuto na základ? po?tu p?ihlášek, což bude uvedeno v samostatném Rozpisu sout?že.

 

4. Eviden?ní seznamy

V p?íloze zasíláme nové tiskopisy Ev. seznam?, vypln?né zašlou oddíly v elektronické podob? svým RSST

do 31.7.2009. RSST po kontrole pošlou seznamy p?edsedovi STK KSST do 15.8.2009!

?AST – ES jsou velmi d?ležitý základní kámen pro získání kvalitních podklad? do p?ipraveného Registru hrá?? a funkcioná?? ?R. Tento registr po jeho ve?ejném spušt?ní bude sloužit všem oddíl?m, hrá??m a svaz?m v ?AST k vedení veškeré agendy spojené s hraním našich sout?ží. Budete s jeho pomocí vytvá?et nové Ev. seznamy v dalších sezónách, vést agendu hrá??, oddíl?. Bude možné takto generovat i soupisky družstev a ?ídit v systému pinec.info i všechny naše sout?že. Systém pinec.info dozná ješt? další zm?ny k lepšímu, tak aby co nejvíce vyhovoval nám všem. V návaznosti na ?ešení centrálního registru a jeho napln?ní daty je, i ve spolupráci s autory programu PINEC.info, formulá? ES rozší?en oproti lo?skému roku o n?které další údaje. Nepovinné údaje jsou ozna?eny*, ale protože se jedná o podklady pro data centrálního registru-prosíme o maximální snahu uvedení i t?chto nepovinných údaj?.

Ve stejných termínech zašlou oddíly registra?ní poplatky na region a regiony pom?rné ?ástky následn? na kraj a ?AST.

Rozd?lení dle „Dodatku ?.1  S?“:

Dosp?lí – reg. poplatek 200,- K?, RSST zašlou z této ?ástky 60 na ?AST, 100 na KSST, 40 z?stává RSST

Mládež – reg. poplatek 100,- K?, RSST zašlou z této ?ástky 40 na KSST, 60 z?stává RSST

Ostatní (nehrající funkcioná?i, rozhod?í, trené?i atd.) – poplatek 60,- K?, z?stává RSST

 

5. ?eský pohár

Do republikového kola postupují SK P?erov B a Sokol Ne?edín B. P?ihlášky do nového ro?níku ?P zašlete p?edsedovi KSST Ing. Markovi?ovi do 31.12.2009.

 

6. Grant ?STV

Byl vyhodnocen grant ?STV, získané prost?edky ve výši 10 000,- K? byly použity ve prosp?ch mládeže.

 

7. Pravidla nominace MR dosp?lých

V p?ípad? stejných kvót pro ú?ast na MR jsou pravidla stanovena následovn?:

Muži(4) – 2 finalisté KP + 1 s nejvyšší úsp?šností v sout?žích + 1 dorostenec s nejvyšší úsp?šností

Ženy(2) –  vít?zka KP + 1 dle úsp?šnosti

 

8. Soupisky

Oddíly zašlou Soupisky svých družstev ve dvou vyhotoveních p?edsedovi STK KSST do 31.8.2009 (viz Rozpis).

Bez registra?ních pr?kaz?!!!

 

9. P?estupy

RSST nahlásí p?edsedovi STK panu Ková?ovi schválené p?estupy v rámci region?.

 

10. Komise mládeže

Komise mládeže p?ipraví do p?íští sch?ze výboru Rozpis mládežnických sout?ží v?etn? bodování, návrhu pravidel ú?asti na  TOP a MR.

Pokuty za nespln?ní povinnosti aktivní mládeže:

Sokol Tova?ov       1 600,- K?                            Sokol D?evohostice      1 600,- K?                                  

Sokol Lipník           1 600,- K?                           Sokol Post?elmov          1 600,- K?

Sokol V. Losiny     1 600,- K?                           LOKO Záb?eh                1 600,- K?

Sokol Kolšov          1 200,- K?                           Sokol ?echovice              800,- K?

Sokol Nový Sv?t    1 600,- K?                           Sokol Hor.Životice        1 600,- K?

 

11. Adresá?

V p?íloze zasílám pracovní verzi „Adresá?e 2009/2010“. P?ípadné zm?ny ?i nep?esnosti mi obratem zašlete.

 P?íští sch?ze výboru se koná dne 1. zá?í 2009 ve 14.00 hodin v Olomouci.

                                                      Ing. Jaroslav Markovi?                                       František Kaplan

V Olomouci 16.7.2009                     p?edseda KSST                                                 sekretá? KSST