SK Kolšov oddíl stolního tenisu zve příznivce sportu a stolního tenisu na neděli 25. února 2024, na extraligové utkání žen mezi MK Řeznovice-MH Ostrava, které oddíl připravuje ve spolupráci  TT Moravský Krumlov. V obou družstvech jsou vynikající hráčky a tímto je zaručena vysoká úroveň zápasů. Za MH Ostrava nastoupí reprezentantka sl. Jana Vašendová. Vedoucí trenérkou  družstva MH Ostrava je bývalá vynikající hráčka, trenérka Maruška Hrachová. Účastnice mnoha MS, OH a  ME, z kterých si přivezla řadu medailí a předních umístění. Dlouhou dobu byla trenérkou České reprezentace žen.

Začátek utkání je v 16:00. Vstupné 50Kč a vstupenky budou slosovatelné. Před utkáním v 15:45 proběhne slavnostní zahájení.

Občerstvení v průběhu utkání zajištěna. Na Vaši hojnou účast se těší pořadatelé.

 

 

Vážení přátelé stolního tenisu a zejména stolního tenisu v Olomouckém kraji, dovolte mi, abych Vám popřál – a samozřejmě i jménem celého VV KSST Olomouc, pokojné a šťastné prožití svátků Vánočních, pohodu a klid v rodinném kruhu svých nejbližších a samozřejmě v dnešní době pevné zdraví. V novém roce 2021 Vám přeji samá vítězství nejen nad COVIDEM 19, ale zejména na poli sportovním.

 

S úctou

Ing. Jiří Juřena

 V návaznosti na současný stav vývoje pandemie COVID-19,  v souladu s doporučením VV ČAST a zejména v souladu s Usnesením Vlády České republiky č.995 ze dne 8. října 2020 rozhodl VV hlasováním per rollam:

 

VV KSST Olomouc přerušuje všechny soutěže řízené KSST Olomouc (všchny soutěže dospělých i mládeže) ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do odvolání.

VV KSST Olomouc doporučuje všem RSST spadající pod KSST Olomouc přijmout obdobná opatření a dále doporučuje organizátorům tzv. veřejných přeborů a dalších obdobných soutěží přijmout rovněž adekvátní opatření.

 

Pro doplnění ještě uvádíme, že v souladu s výše uvedeným Usnesením Vlády ČR mohou probíhat sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovním svazy, to je v našem případě zápasy divizí, krajských  přeborů, bodovacích turnajů apod. do 11. října 2020 do 23:59 hod. za dodržení všech hygienických podmínek.

 

 

Ing. Jiří Juřena, předseda VV KSST Olomouc, v.r.                                             Bc. Jan Beneš, předseda STK VV KSST Olomouc, v.r.

Na stránkách ČAST je umístěno rozhodnutí VV ČAST upravující podmínky pro konání mistrovských soutěží v případě pozitivních nálezů na COVID 19 v sezoně 2020/2021. Na základě doporučení VV ČAST vydává VV KSST Olomouc rozhodnutí, které upravuje podmínky pro konání mistrovských soutěží  řízených KSST Olomouc:

 

  1. V případě, že v základu družstva budou minimálně 2 hráči, kteří mají nařízenou karanténu, nebo jsou pozitivní na COVID 19, bude toto mistrovské utkání odloženo se zaviněním vyšší moci. Oddíl (klub) je v tomto případě povinen požádat STK KSST Olomouc o odklad, a to bezprostředně po zjištění této skutečnosti. Současně se žádostí doloží potvrzení o pozitivním nálezu nebo nařízené karanténě. V případě, že není možné z časových důvodů zajistit potvrzení před utkáním, doloží oddíl (klub) potvrzení nejpozději do 5 pracovních dnů po termínu utkání. V případě zdůvodnitelné nutnosti je možné tento termín prodloužit. Tento bod se vztahuje i na nařízenou karanténu družstva nebo klubu. Při nedoložení potvrzení do určeného termínu bude utkání kontumováno se všemi sportovně-technickými důsledky.

  2. V případě uzavření hrací místnosti méně než 7 dní před termínem utkání bude utkání odloženo. Oddíl (klub) v tomto případě doloží STK KSST Olomouc potvrzení o uzavření hrací místnosti vystavené orgánem (hygienické složky, krajské nebo regionální orgány), která hrací místnost uzavřela. Při uzavření hrací místnosti 8 a více dnů před termínem utkání je oddíl (klub) povinen zajistit náhradní hrací místnost, která musí splňovat všechny podmínky pro mistrovská utkání řízená KSST Olomouc. Hrací místnost musí být schválená.

  3. Pořadatel utkání je povinen zabezpečit hygienické a bezpečnostní podmínky dle vládních, krajských případně regionálních nařízení, a to v závislosti na místě a čase konaného utkání. Dodržování hygienických a bezpečnostních opatření platí i pro hostující družstva.

  4. Případná celoplošná omezení v závislosti na COVID 19 budou řešena individuálně.
  5.   Náhradní termín oznámí předseda STK KSST Olomouc všem zúčastněným družstvům nejpozději 14 dní před určeným termínem. V případě, že se družstva dohodnou na vzájemném odehrání, bude toto respektováno, ale jen v případě, že dohodnutý termín bude maximálně 7 dní po určeném termínu.

  6. Soutěže řízené KSST Olomouc musí být dohrány nejpozději do 30.6.2021.
  7. Situace, že soutěže nebudou dohrány do určeného termínu, je v současné době řešena a závěr bude zveřejněn nejpozději do konce kalendářního roku 2020 (ve vazbě na soutěže řízené ČAST).

  8. Všechny záležitosti ohledně odkladů jsou v kompetenci STK KSST Olomouc.
  9. VV KSST Olomouc žádá regionální svazy spadající  do působnosti KSST Olomouc přijmout stejná opatření ve svých řízených soutěžích.
  10. VV KSST Olomouc doporučuje řídícím orgánům  tzv. veřejných soutěžích přijmout stejná opatření ve svých řízených (organizovaných) soutěžích.

 

Schváleno VV KSST Olomouc dne 15.9.2020

 

Ing. Jiří Juřena v.r.

předseda VV KSST Olomouc

Vítejte na nově spuštěném webu KSST Olomouc. Předem bychom se chtěli omluvit za menší zdržení se spuštěním webu, ovšem snad vše podstatné jste během rekonstrukce stránek mohli naleznout na „náhradní“ webové stránce, která visela místo původního webu. Prvních pár dní poběží ještě web v módu „testovacím“ (je třeba podchytit veškeré věci  za běhu), takže prosím omluvte drobné chyby, které se mohou na webu vyskytnout. Budeme se ovšem snažit, v co nejkratší době, vše dostatečně odladit tak, aby web byl plně funkční.

Děkuji

Jakub Chalupa za VV KSST Olomouc 

Od zítřejšího dne, tj. od 18. 8. 2020 budou webové stránky v provizorním módu. K dispozici bude pouze úvodní stránka, kde budou k dispozici veškeré důležité informace, ostatní stránky/funkce webu budou do 7. 9. 2020 neaktivní z důvodu přechodu na nové webové stránky.

V návaznosti na Usnesení vlády České republiky č.215 ze dne 15.3.2020 ruší VV KSST Olomouc všechna  utkání v jeho kompetenci, to je divize a krajské přebory, s okamžitou účinností od 16.3.2020 do odvolání a to v návaznosti na další opatření Vlády ČR (pro informaci platí karanténa do 24.3.2020 do 6:00 hod.). Jenom připomínáme, že zákazy platí pro všechny turnaje, krajské přebory, Český pohár apod. Současně doporučujeme uzavřít všechny herny a podobné prostory, pokud tak již neučinily příslušní majitelé, respektive správci (obce, školy). VV KSST situaci sleduje a bude včas všechny jednoty a oddíly informovat jak dál budeme postupovat.

 

VV KSST Olomouc současně doporučuje všem RSST v působnosti KSST Olomouc přijmout neprodleně obdobná opatření.

 

 

Ing. Jiří Juřena

předseda VV KSST Olomouc

1.       Výše uvedené usnesení Vlády ČR č.72 uvádí ve své části I.1., že vláda zakazuje s účinností ode dne 13.3.2020 od 6:00 hod., mimo jiné,   i sportovní akce a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření (stav nouze trvá 30 dnů, delší časové období musí schválit Poslanecká sněmovna)

2.       Na základě výše uvedeného VV KSST Olomouc neruší dlouhodobé soutěže, které organizuje a řídí (divize, krajské přebory)

3.       Utkání lze hrát za dodržení podmínek: maximální účast 30 osob, které se podílejí na utkání, vylučuje se účast veřejnosti, pořadatel (domácí klub) zabezpečí a zodpovídá za to, že nikdo z účastníků utkání není osobou, které byla nařízena karanténa, respektive, které se vrátily z rizikových oblastí, s utkáním za výše uvedených podmínek musí souhlasit obě družstva, jinak se utkání odkládá. Nařízená opatření bude VV KSST Olomouc kontrolovat

4.       Pokud pořadatel nemá k dispozici hernu – vlastník sportoviště (obecní úřad, škola apod.) zakázal pořádání utkání, je možné sehrát utkání v jiném vhodném prostoru

5.      Současně VV KSST Olomouc ruší  pořádání krajských přeborů 3 kategorií žactva ve stanovených termínech – bude stanoven náhradní termín a současně se rovněž odkládají utkání Českého poháru – bude rovněž stanoven náhradní termín, případně stanoven způsob dohrání poháru

 6.       O dalším průběhu soutěží bude VV KSST včas informovat a to ve vazbě na případná další rozhodnutí Vlády ČR. Pro úplnost uvádíme, že  stejná opatření –  zejména limit počtu osob 30 a vyloučení  osob, kterým byla nařízena karanténa nebo se vrátily z rizikových oblastí  platí i pro tréninkové procesy, kde doporučujeme zvážit jejich konání

7.       VV KSST Olomouc doporučuje všem RSST spadající pod KSST Olomouc přijmout opatření na základě výše uvedeného Usnesení Vlády ČR č.72 a informovat o přijatých opatřeních VV KSST

Ing. Jiří Juřena

předseda VV KSST Olomouc

Olomouc, 13.3.2020