ROZPIS

KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV MUŽŮ 2009-2010 

 

 

A.  VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ  

 

1. ŘÍZENÍ   SOUTĚŽÍ :

Krajské dlouhodobé soutěže družstev mužů řídí Krajský svaz stolního tenisu (dále jen KSST) prostřednictvím své sportovně technické komise  (dále jen STK).

 

2. POŘADATEL  UTKÁNÍ :

Pořadatel utkání je oddíl nebo klub, jehož družstvo je uvedeno v rozlosování na prvním místě. V odvetných utkáních jsou pořadateli utkání družstva uvedená v rozlosování na druhých místech.

 

3. TERMÍNY  UTKÁNÍ :

Říjen 2008-březen 2009, dle termínové listiny. Podrobný časový pořad bude uveden v rozlosování soutěží.

 

4. MÍSTO   UTKÁNÍ :

Hraje se ve schválených hracích místnostech zúčastněných družstev. Adresy budou uvedeny v adresáři družstev. Mistrovská utkání se povinně hrají nejméně na dvou stolech. Hrací prostor a vybavení hrací místnosti musí odpovídat pravidlům stolního tenisu.

Minimální rozměry hracího prostoru pro jeden stůl : DI­VIZE  10 x 5 m,    KRAJSKÉ  SOUTĚŽE  9 x 4,5 m,  výška stropu nejméně 3 m, tolerance 5% pro všechny rozměry.  Osvětlení hracího prostoru stanoví Pravidla stolního tenisu  čl. 3.2.3.3a.

V herně musí být alespoň minimální sociální zařízení (WC, umývadlo). Pokud toto minimální sociální zařízení je mimo budovu herny (v jiné budově nebo vchodem mimo budovu), musí být souhlas s používáním dohodnut s jeho majitelem.

 

5. ÚČASTNÍCI :

 Právo startu mají družstva řádně do stanoveného termínu přihlášená a následně uvedená v Rozlosování

 

6. ÚHRADA  NÁKLADŮ :

Družstva startují v dlouhodobých soutěžích na náklady svých oddílů resp. klubů

 

B.  TECHNICKÁ  A   OSTATNÍ   USTANOVENÍ  

 

7. PŘEDPIS :

Hraje se podle platných Pravidel stolního tenisu;  Soutěžního řádu stolního tenisu (dále jen SŘ) včetně  jejich vydaných dodatků a  podle ustanovení tohoto  Rozpisu.

 

8. SOUTĚŽNÍ  TŘÍDY :

Mistrovské soutěže mužů se hrají ve třech stupních.

 8.1. V soutěži mužů je nejvyšším stupněm DIVIZE s 12 družstvy, nižšími stupni jsou KRAJSKÁ SOUTĚŽ I. třídy 

s 12 družstvy a KRAJSKÁ SOUTĚŽ II. třídy ve dvou skupinách  po 12 družstvech.

 

9. SYSTÉM  SOUTĚŽÍ  :

DIVIZE, KS I. a KS II..

a)   Hraje se systémem  každý s každým dvoukolově dle rozlosování.

b)  Hrají 4 členná družstva mužů dle SŘ  čl. 316; pořadí utkání je uvedeno v SŘ čl. 317.01. Utkání divize se hrají do zisku 10. bodu dle pořadí, se dvěma čtyřhrami na začátku. Utkání KSI a KSII se hrají na plný počet 18 zápasů, se dvěma čtyřhrami na začátku utkání. Kontumační výsledky se započítávají do úspěšnosti jednotlivců.

c) sestava mistrovských utkání se nelosuje, domácí družstvo má určenou sestavu „A“, hostující družstvo má přidělenou sestavu „X“ – viz SŘ čl. 328

 

10. PODMÍNKY  ÚČASTI :

Mistrovských soutěží se mohou zúčastnit družstva uvedená v rozlosování, jež dále splňují následující podmínky :

10.1. zaplacení peněžního vkladu ve stanoveném termínu za jedno družstvo: Divize muži  – 800 Kč,  KS I. muži – 600 Kč, KS II. muži – 400,- Kč.

10.2.  minimální rozměry hracího prostoru pro 1 stůl dle tohoto Rozpisu soutěže, bod. č. 4

10.3.  mít 1 kvalifikovaného trenéra s platnou licencí, neplatí pro soutěže KSII

10.4.  mít 2 kvalifikované rozhodčí s platnou licencí

10.5.  mít zaregistrovanou a aktivní mládež v počtu dle SŘ čl. 322.01 odst. c

pro 1-4 družstva v krajských soutěžích – 4 hráči,  pro 5 a více družstev – 8 hráčů. Vyhodnocení aktivní mládeže se provádí po ukončení  příslušné sezóny a v případě nesplnění tohoto ustanovení je oddíl potrestán pořádkovou pokutou v následující výši: Divize a KSI. – 250,- Kč za jednoho hráče, KSII. bez pokuty

Poznámka: dle SŘ čl. 322.01 odst. c) Hráč je považován za aktivního, jestliže splnil jednu z tří následujících možností:  

a)  Min. 50% startů v dlouhodobé soutěži družstev (v soutěžích dospělých nebo mládeže).

b)  Alespoň 3 starty na jednorázových soutěžích – regionální (okresní), krajské  přebory jednotlivců; BTM regionální, krajské nebo republikové;  jednorázové přebory družstev.

c)  Start na M-ČR, nebo na žebříčkovém turnaji ČR, nebo na finále PON ČR.

10.6.  mít zaplaceny veškeré finanční závazky včetně udělených a nezaplacených pokut i z minulých sezón.

 

11. TERMÍNY   UTKÁNÍ :

Mistrovská utkání se hrají v sobotu, začátky utkání jsou v 10.00 a 15.00 hodin. V prvním termínu dle rozlosování odehrají svá mistrovská utkání družstva ve dvojici označená „A“  proti  „A“ a souběžně „B“  proti  „B“. V druhém termínu, stejného hracího kola, dle rozlosování odehrají své mistrovské utkání družstva ve dvojici označená „A“  proti  „B“ a souběžně „B“  proti  „A“.

Při souběhu více utkání se stejnou hodinou začátku utkání dle rozlosování, má vždy přednost vyšší soutěž – viz SŘ čl. 325.07 a 328.08. Při stejné úrovni soutěže má přednosti vyšší družstvo (tj. „A“ družstvo před „B“ družstvem) a muži před ženami (tj. Divize mužů před Divizí žen). Jestliže má oddíl k dispozici hernu se 4 stoly, je povinen hrát souběžně 2 mistrovská utkání, resp. 3 mistrovská utkání v herně se 6 stoly (od úrovně soutěže 3. ligy mužů a níže; 2. ligy žen a níže). Např. oddíl (klub) bude hrát souběžně 3. ligu mužů, Divizi žen Kr. soutěž mužů má-li oddíl (klub) hernu se 6 stoly.

 

12. HLÁŠENÍ, PŘEDEHRÁNÍ  A  ODKLAD   UTKÁNÍ :

Pořádající družstvo nezasílá soupeři „Hlášenku o utkání“, pokud se toto odehraje dle rozlosování. Soupeř je povinen se dostavit do hrací místnosti  pořádajícího družstva.

Po vzájemné dohodě obou soupeřů lze mistrovské utkání kdykoli předehrát. Je však nutno vyjít vstříc požadavkům soupeře v souvislosti s jeho dopravním spojením veřejnou hromadnou dopravou. Při předehraní utkání není potřebný souhlas předsedy STK.

 Ve zcela výjimečných případech povolí odložení utkání předseda STK, viz.  SŘ čl. 326.02.

 K zajištění větší regulérnosti soutěží budou namátkově vysíláni na zápasy komisaři, předehrávání utkání je proto nutno nahlásit nejpozději 3 dny před dohodnutým termínem předsedovi STK. Zjištěné nedostatky případně manipulace s výsledky budou velmi tvrdě trestány vyloučením družstva ze soutěže.

 

 

13. ZASÍLÁNÍ VÝSLEDKŮ A ZÁPISŮ O UTKÁNÍ :

Výsledky utkání nahlásí pořádající družstvo předsedovi STK panu K. Kovářovi telefonicky nebo prostřednictvím SMS do dvou hodin po skončení utkání (druhého v případě dvojzápasu). Zápisy zasílejte rovněž předsedovi STK, a to nejpozději v pondělí po odehraném dvoukole. V případě  použití e-mailu je možné originály zápisů poslat hromadně po skončení poloviny soutěže. Používejte pouze zápisy z přílohy!!!

 

 

14. POŘÁDKOVÉ   POKUTY :

Udělenou pořádkovou pokutu je oddíl (klub) povinen uhradit do 8 pracovních dnů, ode dne doručení platebního výměru (popř. uveřejnění ve Zpravodaji KSST), poštovní poukázkou (nebo převodním příkazem) na účet KSST č. 866658250257 / 0100, VS 34,  u Komerční banky v Olomouci.. Ve lhůtě do 8 pracovních dnů je oddíl (klub) zároveň povinen zaslat kopii zaplacené pokuty na adresu předsedy STK. V případě nezaplacení pokuty nebo nezaslání potvrzení o zaplacení pokuty ve stanoveném termínu, bude provinivšímu družstvu zastavena činnost do doby předložení potvrzení o zaplacení pokuty.

 

15. ZASLÁNÍ  NÁLEŽITOSTÍ   KE  KONTROLE :

Přihlášená družstva zašlou nejpozději do 31. srpna 2009 na adresu předsedy STK  soupisku družstva ve trojím vyhotovení na předepsaném tiskopise ČAST (každý oddíl obdrží 1 čistý tiskopis), potvrzenou podpisem a razítkem oddílu (klubu).  Na soupisce mohou být uvedeni pouze hráči, kteří jsou v oddíle řádně registrováni a mají zaplacen registrační poplatek pro sezónu 2009-2010 v odpovídající výši. Pokud některý hráč uvedený na soupisce družstva nebude mít zaplacen reg. poplatek  bude ze soupisky vyškrtnut.

Sestavování soupisek se řídí ustanoveními SŘ čl. 330.01až 330.24. Pro vyznačení zařazení hráče do příslušného žebříčku uvádějte závazně následující zkratky: Č – český;  K – krajský;  R – regionální žebříček. Pokud hráč, jež přestoupil do nového oddílu (klubu);  zaplatil reg. poplatek v bývalém mateřském oddíle (klubu), uvede se ve sloupci „Poznámka“ název původního mateřského oddílu.

Vyplněnou soupisku není nutno potvrzovat STK RSST. Nepřikládat Registrační průkazy!

 

16.  ZIMNÍ PŘESTUPNÍ TERMÍN

Hráč, kterému byl se souhlasem mateřského oddílu schválen přestup v zimním přestupním termínu, může hrát za nový oddíl bez omezení. Na soupisku musí být zařazen dle běžných pravidel pro sestavování soupisek!

 

17. POSTUPY   A   SESTUPY :

17.1.   D I V I Z E  –  M U Ž I :

17.1.1. POSTUP:  vítězné družstvo postupuje do III. lig.

17.1.2. SESTUP :  poslední 1 družstvo sestupuje do KS I.

 

17.2.   KRAJSKÁ   SOUTĚŽ I.  – M U Ž I :

17.2.1. POSTUP:  družstva na 1. místě postupuje do DIVIZE.

17.2.2. SESTUP: poslední dvě družstva sestupují do KS II.

 

17.3.KRAJSKÁ SOUTĚŽ II. – MUŽI

17.3.1 POSTUP: vítězná družstva obou skupin postupují do KS I.

17.3.2 SESTUP:  poslední tři družstva KS II.A i KS II.B sestupují do regionálního přeboru

V případě vyššího počtu sestupových či postupových míst z III. ligy bude postupováno v souladu se SŘ.

Výkonný výbor si rovněž vyhrazuje právo, při sestupu více družstev do jedné ze skupin KS II., provést přeřazení některého družstva do jiné skupiny.

 

17.4.   Postup  družstev  z  Regionálního přeboru  do  Krajské  soutěže II.:

17.4.1. Do KS II. postupují vítězové RP případně náhradníci z dalších postupných míst dle rozhodnutí VV RSST.

17.4.2. Nárok na postup ztrácejí regiony v případě, že do 15.8.2009 jednotlivé RSST neodvedou vybrané registrační poplatky na účet  KSST a ČAST a pokud budou pořádat soutěže v rozporu se SŘ a jeho dodatky.

 

17.5.  Postoupení místa v soutěži,

Postoupit místo v soutěži smí pouze oddíl, jehož družstvo tuto soutěž, případně vyšší, hrálo v minulé sezoně, a to za podmínek uvedených v SŘ.

 

18. VRCHNÍ  ROZHODČÍ  UTKÁNÍ :

Mistrovská utkání DIVIZE, KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍ mužů řídí vrchní rozhodčí s platnou licencí, kterého zajistí domácí oddíl (klub). Vrchním rozhodčím nesmí být hráč nastupující v daném utkání, tato povinnost neplatí pro KSII. Domácí jsou povinni zajistit rozhodčí ke stolu, mohou to být i nastupující hráči včetně hráčů družstva hostí. Nesplnění této povinnosti bude bráno jako nesplnění povinnosti pořadatele (SŘ čl. 336) a pokutováno dle SŘ čl. 704.

 

19. M Í Č K Y :

Mistrovská utkání se hrají míčky Æ 40 mm opatřenými schvalující značkou ITTF v kvalitě ***. Značka míčků pro celou sezónu bude v adresáři družstev. Případnou změnu v průběhu sezóny lze provést písemným nahlášením před. STK.

 

20. LÉKAŘSKÉ   PROHLÍDKY :

Hráči startují v mistrovských dlouhodobých soutěžích na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Doporučujeme ve vlastním zájmu hráče oddílu (klubu) si nechat provést lékařskou prohlídku.

 

 

 

21. POVOLENÉ  VÝJIMKY :

 

21.1.  JEDNOTNÉ DRESY V UTKÁNÍ: V souladu s ustanovením SŘ čl. 331.03 povoluje KSST výjimku z jednotných dresů , družstva mohou k utkání nastoupit a odehrát jej v nejednotných dresech.

21.2.  START  ŽEN  V  DLOUHODOBÝCH   SOUTĚŽÍCH   MUŽŮ:  Start žen v dlouhodobých soutěžích družstev mužů, a to bez omezení počtu v jednom mistrovském utkání,  se povoluje ve všech soutěžích.  Ženy, zařazené v KŽ mužů 2009 budou zařazeny na soupisce dle tohoto žebříčku, ostatní pak odděleně za muži.  

 

 

22. TITUL   A    CENY :

Vítězná družstva DIVIZE  mužů  a  žen  získávají  pohár a titul  Krajský přeborník družstev  mužů (žen)  ve stolním tenise  pro rok  2008 – 09.

 

 

Rozpis soutěží schválila  STK  a   VV   KSST   dne   16. července 2009.

 

 

Ing. Jaroslav Markovič                     Karel K o v á ř                      František K a p l a n                        

          předseda VV KSST                                  předseda  STK  KSST                                  sekretář  KSST