Na stránkách ČAST je umístěno rozhodnutí VV ČAST upravující podmínky pro konání mistrovských soutěží v případě pozitivních nálezů na COVID 19 v sezoně 2020/2021. Na základě doporučení VV ČAST vydává VV KSST Olomouc rozhodnutí, které upravuje podmínky pro konání mistrovských soutěží  řízených KSST Olomouc:

 

  1. V případě, že v základu družstva budou minimálně 2 hráči, kteří mají nařízenou karanténu, nebo jsou pozitivní na COVID 19, bude toto mistrovské utkání odloženo se zaviněním vyšší moci. Oddíl (klub) je v tomto případě povinen požádat STK KSST Olomouc o odklad, a to bezprostředně po zjištění této skutečnosti. Současně se žádostí doloží potvrzení o pozitivním nálezu nebo nařízené karanténě. V případě, že není možné z časových důvodů zajistit potvrzení před utkáním, doloží oddíl (klub) potvrzení nejpozději do 5 pracovních dnů po termínu utkání. V případě zdůvodnitelné nutnosti je možné tento termín prodloužit. Tento bod se vztahuje i na nařízenou karanténu družstva nebo klubu. Při nedoložení potvrzení do určeného termínu bude utkání kontumováno se všemi sportovně-technickými důsledky.

  2. V případě uzavření hrací místnosti méně než 7 dní před termínem utkání bude utkání odloženo. Oddíl (klub) v tomto případě doloží STK KSST Olomouc potvrzení o uzavření hrací místnosti vystavené orgánem (hygienické složky, krajské nebo regionální orgány), která hrací místnost uzavřela. Při uzavření hrací místnosti 8 a více dnů před termínem utkání je oddíl (klub) povinen zajistit náhradní hrací místnost, která musí splňovat všechny podmínky pro mistrovská utkání řízená KSST Olomouc. Hrací místnost musí být schválená.

  3. Pořadatel utkání je povinen zabezpečit hygienické a bezpečnostní podmínky dle vládních, krajských případně regionálních nařízení, a to v závislosti na místě a čase konaného utkání. Dodržování hygienických a bezpečnostních opatření platí i pro hostující družstva.

  4. Případná celoplošná omezení v závislosti na COVID 19 budou řešena individuálně.
  5.   Náhradní termín oznámí předseda STK KSST Olomouc všem zúčastněným družstvům nejpozději 14 dní před určeným termínem. V případě, že se družstva dohodnou na vzájemném odehrání, bude toto respektováno, ale jen v případě, že dohodnutý termín bude maximálně 7 dní po určeném termínu.

  6. Soutěže řízené KSST Olomouc musí být dohrány nejpozději do 30.6.2021.
  7. Situace, že soutěže nebudou dohrány do určeného termínu, je v současné době řešena a závěr bude zveřejněn nejpozději do konce kalendářního roku 2020 (ve vazbě na soutěže řízené ČAST).

  8. Všechny záležitosti ohledně odkladů jsou v kompetenci STK KSST Olomouc.
  9. VV KSST Olomouc žádá regionální svazy spadající  do působnosti KSST Olomouc přijmout stejná opatření ve svých řízených soutěžích.
  10. VV KSST Olomouc doporučuje řídícím orgánům  tzv. veřejných soutěžích přijmout stejná opatření ve svých řízených (organizovaných) soutěžích.

 

Schváleno VV KSST Olomouc dne 15.9.2020

 

Ing. Jiří Juřena v.r.

předseda VV KSST Olomouc